Het gebruik van deze website en diensten op deze website die door TURPOINT BV (JobTrooper aangeduid als "Website") worden aangeboden, zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden, waarvan alle delen en subdelen hier uitdrukkelijk door verwijzing zijn opgenomen. Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als "Website") en alle diensten die door of op deze Website worden aangeboden ("Diensten").

Definities

"Overeenkomst" verwijst naar deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en andere documenten die door de Website aan u worden verstrekt.

"Wij", "ons" en "onze" zijn verwijzingen naar JobTrooper. Dit een product van TURPOINT BV.

"Gebruiker", "U" en "uw" zijn verwijzingen naar de persoon die toegang heeft tot de website om diensten van ons af te nemen of er gebruik van te maken. Onder "gebruiker" wordt verstaan: een bedrijf, maatschap, eenmanszaak, persoon, rechtspersoon of vereniging die diensten van deze website afneemt.

"Website" betekent en omvat jobtrooper.be en elke opvolger van de Website van de Onderneming of een van haar filialen.

Partijen: Gezamenlijk zullen de partijen bij deze Overeenkomst (Wij en U) worden aangeduid als Partijen.

"Werkzoekende" betekent een persoon die solliciteert of op zoek is naar een studentenjob of flexijob (de "Werkzoekenden").

Instemming en aanvaarding

Lees deze Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en all van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden (gezamenlijk de "Voorwaarden") zorgvuldig door, aangezien zijn voorwaarden bevatten die van invloed zijn op uw rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen in verband met uw gebruik van die Diensten en inhoud. Deze bevatten onder andere:

 • Uw verplichting om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens U;
 • En de eis dat U vorderingen indient of oplossingen zoekt tegen ons op individuele basis, in plaats van als deelnemer aan een collectieve of representatieve actie of procedure.

Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van alle toepasselijke Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, gelieve dan onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Diensten. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen (zie "Wijzigingen in deze Voorwaarden" hieronder). Door de Diensten te openen, te doorbladeren en/of te gebruiken nadat updates van deze Voorwaarden zijn geplaatst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte Voorwaarden. Deze Voorwaarden en on Privacybeleid vormen een bindende overeenkomst tussen U en Ons.

Gevolgen van niet-naleving

Uw niet-naleving van de Voorwaarden kan leiden tot schorsing of beëindiging van uw account en/of toegang tot de Diensten en kan u onderwerpen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Leeftijdsbeperking

U moet ten minste 13 (Dertien) jaar oud zijn om deze Website, of de Diensten op deze Website, te gebruiken. Door deze Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 13 jaar oud bent en wettelijk akkoord kunt gaan met deze Overeenkomst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onjuiste voorstelling van uw leeftijd.

Diensten

De op de site beschikbare informatie en diensten zijn uitsluitend bestemd voor personen die op zoek zijn naar arbeidsmogelijkheden en loopbaaninformatie en voor werkgevers die personeel willen aanwerven. U mag informatie van de site alleen voor deze doeleinden gebruiken, afdrukken en downloaden, en voor geen enkel ander persoonlijk of commercieel doel. U mag niet anderszins kopiëren, weergeven, verzenden of distribueren van enig materiaal van de site en als u dat doet of als u enige andere ongeoorloofde verwerking van informatie op de site uitvoert, zal dat worden beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden die, in het geval van een klant, ons het recht geeft om de Diensten onmiddellijk te beëindigen na schriftelijke kennisgeving.

Wij verwachten van alle werkzoekenden elementaire beleefdheid bij het gebruik van onze Site en/of Diensten. Door toegang te verkrijgen tot de Site en/of gebruik te maken van de Diensten, stemt u ermee in dat u via de Site niets zult uploaden, plaatsen of verzenden dat (a) op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van verklaringen die anderen kunnen belasteren, lastigvallen, stalken of bedreigen; (b) waarvan u weet dat het onjuist, misleidend of onnauwkeurig is; (c) overduidelijke uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, raciaal of etnisch beledigende inhoud, haatdragende taal, grof taalgebruik, vulgariteit of godslastering bevat; (d) pornografie of seksueel expliciete inhoud, pedofilie, incest, bestialiteit, of die anderszins obsceen of ontuchtig is, bevat of voorstaat; (e) een wet overtreedt of gevaarlijke, illegale of roofzuchtige handelingen voorstaat of onderricht, of illegale activiteiten bespreekt met de intentie deze te begaan; (f) gewelddadig gedrag voorstaat; of (g) naar onze mening een bedreiging vormt voor de persoonlijke of openbare veiligheid.

Verder behouden wij ons het recht voor om de levering van de Diensten aan u op te schorten in omstandigheden waarin wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een ongeoorloofde verwerking van informatie hebt uitgevoerd. Met betrekking tot persoonsgegevens waartoe een Klant toegang heeft gekregen of die anderszins worden verwerkt vanwege toegang tot de site of de Diensten, stemt de Klant ermee in dat hij de enige verantwoordelijke is voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens voor de toepassing van de Data Protection Act 2018 en als zodanig als enige verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en het materiaal dat op de site beschikbaar is, berusten bij ons of bij onze derde leveranciers. Gebruik van de site geeft u geen enkel eigendomsrecht op dergelijke materialen.

Uw account

Bepaalde Diensten zullen alleen beschikbaar zijn als onderdeel van een account op de Site.

Indien u een overeenkomst aangaat voor een account, kunt u gebruik maken van aanvullende Services zoals hieronder beschreven

Opgeslagen vacatures

U kunt door u bekeken vacatures opslaan, bijv. door ze te bookmarken of door op de betreffende knop in de vacature te klikken. U hebt dan in uw account toegang tot deze opgeslagen advertenties.

Uw profiel

U kunt een CV-profiel ("Profiel") aanmaken binnen uw account, dat zal bestaan uit verschillende CV-gerelateerde informatie en door u verstrekte bijlagen. Het zal ook een overzicht bijhouden van uw activiteit op onze Platforms. Je hebt verschillende opties om te bepalen hoeveel van deze informatie recruiters kunnen zien. De standaardinstelling bij aanmelding is dat recruiters uw profiel kunnen zien. Dit omvat uw CV en uw "Laatst actief" datum (zie hieronder voor meer informatie hierover). U kunt de zichtbaarheid van uw profiel op elk moment wijzigen.

Wij zullen ook uw sollicitatiegeschiedenis delen (banen waarop u hebt gesolliciteerd en wanneer u hebt gesolliciteerd), tenzij u ons vraagt dit niet te doen. U kunt dit op elk moment wijzigen.

Extra functies voor job alerts

Een werkzoekende die bij registratie zijn of haar postcode opgeeft wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe vacatures in de regio. Dit kan op elk moment uitgeschakeld worden door op de link in de e-mail te klikken.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op werkgevers

Werkgevers zijn als enige verantwoordelijk voor hun postings op JobTrooper Sites. JobTrooper is geen werkgever met betrekking tot Uw gebruik van een JobTrooper Site en JobTrooper is niet verantwoordelijk voor enige arbeidsbeslissingen, om welke reden dan ook, gemaakt door een entiteit die banen op een JobTrooper Site plaatst.

U begrijpt en erkent dat als U Uw werkgeversaccount annuleert of Uw werkgeversaccount wordt beëindigd, al Uw accountinformatie van JobTrooper, inclusief opgeslagen cv's, netwerkcontacten en e-mail mailinglijsten, als verwijderd zal worden gemarkeerd in en verwijderd kan worden uit de databases van JobTrooper. Informatie kan beschikbaar blijven voor een bepaalde periode vanwege vertragingen in het propageren van een dergelijke verwijdering door JobTroopers webservers.

Om onze JobTrooper Gebruikers te beschermen tegen commerciële reclame of verzoeken, behoudt JobTrooper zich het recht voor om het aantal e-mails dat een werkgever naar Gebruikers mag sturen te beperken tot een aantal dat JobTrooper naar eigen goeddunken passend acht. U zult de JobTrooper Netwerken en Profielen gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten.

Advertenties / vacatures

Een Vacature mag niet bevatten:

 • Hyperlinks, anders dan die welke specifiek door JobTrooper zijn geautoriseerd.
 • Misleidende, onleesbare, of "verborgen" trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die irrelevant zijn voor de vacature die wordt gepresenteerd, zoals naar het redelijke oordeel van JobTrooper wordt bepaald.
 • De namen, logo's, of handelsmerken van niet-gelieerde bedrijven anders dan die van uw klant, behalve waar uitdrukkelijk overeengekomen door JobTrooper.
 • De namen van hogescholen, steden, staten, dorpen, of landen die geen verband houden met de plaatsing.
 • Meer dan één vacature of functieomschrijving.
 • Onnauwkeurige, valse, of misleidende informatie; en materiaal of links naar materiaal dat mensen uitbuit op een seksuele, gewelddadige, of andere manier, of persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18.

U mag Uw JobTrooper vacature of Profielen niet gebruiken voor volgende scenario's:

 • Vacatures plaatsen op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke lokale, nationale en internationale wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot arbeid en werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en vereisten inzake geschiktheid voor tewerkstelling, privacy van gegevens, toegang en gebruik van gegevens, en intellectuele eigendom.
 • Vacatures plaatsen waarvoor staatsburgerschap van een land of legaal permanent verblijf in een land vereist is als voorwaarde voor tewerkstelling, tenzij dit anders vereist is om te voldoen aan wet- en regelgeving, een uitvoeringsbevel of een contract van de federale, staats- of lokale overheid.
 • Vacatures plaatsen die screeningvereisten of -criteria bevatten in verband met een personeelsadvertentie wanneer deze vereisten of criteria geen feitelijke en wettelijke vereisten van de geplaatste vacature zijn.
 • Met betrekking tot profielen, bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (i) krediet of verzekering voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden; (ii) werk; of (iii) een overheidsvergunning of -uitkering.
 • Promoten van of reclame maken voor carrièrebeurzen, banenbeurzen, aanwervingsevenementen, conferenties, seminars of open huizen of andere evenementen of bijeenkomsten.
 • Plaatsen van banen of andere advertenties voor concurrenten van JobTrooper of plaatsen van banen of andere inhoud die links bevat naar een site die concurreert met JobTrooper;
 • Verkopen, promoten of adverteren van producten of diensten.
 • Plaatsen van een franchise, piramidespel, "clublidmaatschap", distributeurschap, multi-level marketing mogelijkheid, of verkoopvertegenwoordiger agentschap regeling.
 • Plaatsen van zakelijke kansen die een vooruitbetaling of periodieke betaling vereisen of waarvoor andere leden, sub-distributeurs of sub-agenten moeten worden geworven.
 • Plaatsen van zakelijke kansen die alleen op commissiebasis worden betaald, tenzij duidelijk wordt vermeld dat de beschikbare baan alleen op commissiebasis wordt betaald en het product of de dienst die de werkzoekende zou verkopen duidelijk wordt beschreven.

Tenzij de toepasselijke wetgeving dit toestaat, mogen er geen arbeidsplaatsen ter beschikking stellen waarvoor de sollicitant informatie moet verstrekken over i) ras of etnische afstamming, ii) politieke overtuiging, iii) levensbeschouwing of godsdienst, iv) lidmaatschap van een vakbond, v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (inclusief zwangerschapsstatus), vi) seksueel leven, vii) het plegen van strafbare feiten of het ondergaan van strafvervolging, of vii) leeftijd.

JobTrooper behoudt zich het recht voor om een vacature of inhoud van een JobTrooper Site te verwijderen, die naar het redelijke oordeel van JobTrooper niet voldoet aan de bovenstaande Voorwaarden, of als er inhoud wordt geplaatst die naar het oordeel van JobTrooper niet in het beste belang van JobTrooper is.

Indien U op enig moment tijdens Uw gebruik van de JobTrooper Diensten een onjuiste voorstelling van zaken aan JobTrooper heeft gegeven of anderszins JobTrooper heeft misleid met betrekking tot de aard van Uw bedrijfsactiviteiten, zal JobTrooper redenen hebben om Uw gebruik van de JobTrooper Diensten te beëindigen.

Aanvullende voorwaarden voor Werkzoekenden

Wanneer U zich registreert op een JobTrooper Site, wordt U gevraagd in te loggen met LinkedIn, Google of een andere dienst of een account aan te maken en JobTrooper te voorzien van bepaalde informatie waaronder, zonder beperking, naam, postcode, carrière en opleidingsniveau en een geldig e-mailadres ("Informatie").

Elk Profiel dat U indient, moet nauwkeurig zijn en U, een individuele persoon, beschrijven. Het Profiel vereist dat standaardvelden worden ingevuld en U mag in deze velden geen telefoonnummers, adressen of andere middelen om met U in contact te komen vermelden, anders dan Uw naam.

U erkent en gaat ermee akkoord dat U als enige verantwoordelijk bent voor de vorm, inhoud en juistheid van een cv of daarin opgenomen materiaal dat door U op de JobTrooper Sites wordt geplaatst.

JobTrooper behoudt zich het recht voor om diensten en producten van derden aan U aan te bieden op basis van de voorkeuren die U tijdens Uw registratie en op elk moment daarna aangeeft of waarmee U heeft ingestemd om te ontvangen, dergelijke aanbiedingen kunnen door JobTrooper of door derden worden gedaan. Zie alstublieft JobTrooper Privacy Beleid, voor verdere details betreffende Uw Informatie.

U begrijpt en erkent dat U geen eigendomsrechten op Uw account heeft en dat als U Uw JobTrooper account annuleert of Uw JobTrooper account wordt beëindigd, al Uw account informatie van JobTrooper, inclusief CV's, Profielen, sollicitatiebrieven, opgeslagen banen, vragenlijsten als verwijderd zullen worden gemarkeerd in en verwijderd kunnen worden uit de databases van JobTrooper en verwijderd zullen worden uit elk openbaar gebied van de JobTrooper Sites. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven vanwege vertragingen bij het propageren van een dergelijke verwijdering door de webservers van JobTrooper. Bovendien kunnen derden opgeslagen kopieën van Uw Informatie bewaren.

JobTrooper behoudt zich het recht voor om Uw account en al Uw Informatie te verwijderen na een significante duur van inactiviteit.

Terugbetalingen

Gelieve er rekening mee te houden dat wij geen terugbetalingen aanbieden, ook als de werkgever geen geluk had en geen enkele werknemer voor de baan solliciteerde. Wanneer u betaalt voor een vacature te publiceren worden systemen opgestart waarvoor Wij dienen te betalen (zoals bijvoorbeeld advertenties op Google en Facebook), dewelke niet herroepen kunnen worden.

Gebruikslicentie voor de Website

Wij kunnen u bepaalde informatie verstrekken vanwege uw gebruik van de Website of Diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, documentatie, gegevens of informatie die door ons zijn ontwikkeld, en andere materialen die u kunnen helpen bij uw gebruik van de Website of Diensten ("Onze Materialen"). Onder voorbehoud van deze Overeenkomst verlenen wij u een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om Onze Materialen te gebruiken, uitsluitend in verband met uw gebruik van de Website en de Diensten. Onze Materialen mogen voor geen enkel ander doel worden gebruikt en deze licentie eindigt wanneer u de Website of Diensten niet langer gebruikt of wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd.

Inhoud door Gebruikers

De website staat u toe om inhoud te delen, opmerkingen te plaatsen, feedback te geven, enz. maar u bent als enige verantwoordelijk voor de door u geplaatste inhoud. U verklaart dat u de vereiste toestemming hebt om de inhoud te gebruiken.

Wanneer u inhoud op de website plaatst, verzoeken wij u geen inhoud te plaatsen die:

 • ongemanierde, godslasterlijke, beledigende, racistische of haatdragende taal of uitdrukkingen bevat, of teksten, foto's of illustraties die pornografisch of van slechte smaak zijn, of opruiende aanvallen van persoonlijke, raciale of religieuze aard.
 • lasterlijk, bedreigend, denigrerend, grof opruiend, vals, misleidend, frauduleus, onnauwkeurig, oneerlijk is, overdrijving of ongefundeerde beweringen bevat.
 • de privacyrechten van derden schendt, onredelijk schadelijk of aanstootgevend is voor een individu of gemeenschap.
 • discrimineert op grond van ras, godsdienst, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap, of naar dergelijke zaken verwijst op een wijze die bij wet verboden is.
 • in strijd is met, of op ongepaste wijze aanzet tot, de schending van enige gemeentelijke, staats-, federale, of internationale wet, regel, voorschrift of verordening.
 • gebruik maakt of probeert te maken van de account, het wachtwoord, de dienst of het systeem van een ander, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de gebruiksvoorwaarden uploadt of verzendt virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden.
 • sends repeated messages related to another user and/or makes derogatory or offensive comments about another individual or repeats prior posting of the same message under multiple emails or subjects.

Elke ingediende inhoud die het volgende bevat, maar daartoe niet beperkt is, zal worden geweigerd. Bij herhaalde overtredingen behouden wij ons het recht voor om de toegang van gebruikers tot de website zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

Intellectueel eigendom

U gaat ermee akkoord dat de Website en alle Diensten die door ons worden geleverd eigendom zijn van TURPOINT BV, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en andere intellectuele eigendommen ("Onze IP"). U stemt ermee in dat wij alle rechten, titels en belangen in en op de Onze IP bezitten en dat u Onze IP niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. U stemt ermee in om Onze IP op geen enkele manier te reproduceren of te verspreiden, inclusief elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te maken, verleent u ons hierbij een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om content die u publiceert, uploadt of anderszins beschikbaar maakt op de Website ("Uw Content") te kopiëren, weer te geven, te gebruiken, uit te zenden, door te geven en er afgeleide werken van te maken. Wij claimen geen verdere eigendomsrechten op uw Content.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden of op andere wijze zijn geschonden door het plaatsen van informatie of media door een van onze gebruikers, neem dan contact met ons op en laat het ons weten.

Gebruikersverplichtingen

Als gebruiker van de Website of Diensten, kunt u gevraagd worden om u bij ons te registreren. Wanneer u dit doet, kiest u een gebruikersidentificatie, die uw e-mailadres of een andere term kan zijn, evenals een wachtwoord. U kunt ook persoonlijke informatie verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Deze identificerende informatie stelt u in staat om de Website en Diensten te gebruiken. U mag dergelijke identificeerbare informatie niet delen met derden, en als u ontdekt dat uw identificeerbare informatie is gecompromitteerd, stemt u ermee in ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Een e-mailbericht is voldoende. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie en voor het ons op de hoogte houden van wijzigingen in uw identificerende informatie. Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige informatie of het gebruik van de Website of Diensten voor fraude of onwettige activiteiten is reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst.

Toegestaan gebruik

U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, of doeleinden die op grond van deze clausule verboden zijn. U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken op een manier die de Website, Diensten, of de algemene zaken van JobTrooper zou kunnen schaden.

U stemt er verder mee in de Website of Diensten niet te gebruiken

 • Om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden.
 • Onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden.
 • Het uploaden of anderszins verspreiden van computervirussen of andere software die het eigendom van een ander kan beschadigen.
 • Fraude te plegen.
 • Het deelnemen aan of het maken van onwettige gokspelen, sweepstakes of piramidespelen.
 • Het publiceren of verspreiden van obsceen of lasterlijk materiaal.
 • Het publiceren of verspreiden van materiaal dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie jegens een groep.
 • Het onwettig verzamelen van informatie over anderen.

Reglement en arbeidsbemiddelingsbureaus en -bedrijven

Werkzoekenden en wervers dienen zich ervan bewust te zijn dat deze vacaturebank uitsluitend als ontmoetingsplaats fungeert en geen werkzoekenden aan wervers voorstelt of ter beschikking stelt (of vice versa). Dit betekent dat wij niet:

 • Voldoende informatie te verkrijgen voor potentiële aanwervers om een geschikte werkzoekende te selecteren voor de functie die de aanwerver wil vervullen.
 • Een bevestiging krijgen van de identiteit van een werkzoekende of dat hij/zij de ervaring, opleiding, kwalificaties of toestemming heeft om in de in te vullen functie te werken of dat hij/zij de in te vullen functie wil uitoefenen.
 • De nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werkzoekende en de aanwerver beiden op de hoogte zijn van wettelijke of andere vereisten waaraan moet worden voldaan om de werkzoekende in staat te stellen de vacante functie te vervullen.
 • De nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de belangen van de werkzoekende of de aanwerver niet worden geschaad door de werkzoekende de te vervullen functie te laten vervullen.
 • Werkzoekenden niet aan te werven personen voor te stellen of zij onder alle omstandigheden ongeschikt (of geschikt) zijn voor een te vervullen functie.
 • Werkzoekenden voorstellen aan aanwervers of informatie over hen verstrekken.
 • Referenties in verband met een werkzoekende in te winnen of regelingen te treffen voor de huisvesting van werkzoekenden.

Reverse engineering & beveiliging

U stemt ermee in geen van de volgende acties te ondernemen:

 • nooit enige code of software van of op de Website of Diensten te reverse-engineeren of proberen te disassembleren.
 • De veiligheid van de Website of Diensten schenden door middel van ongeoorloofde toegang, omzeiling van encryptie of andere beveiligingsmiddelen, datamining, of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Ons en Onze filialen (indien van toepassing) te verdedigen en te vrijwaren tegen alle juridische claims en eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Website of Diensten, uw inbreuk op deze Overeenkomst, of uw gedrag of acties. U stemt ermee in dat wij onze raadsman mogen kiezen en mogen deelnemen aan de verdediging indien wij dat wensen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij (a) geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid, geldigheid of actualiteit van de informatie die door ons of door derden wordt vermeld; en (b) niet verantwoordelijk zijn voor materiaal dat door ons of door derden wordt geplaatst. U dient uw eigen oordeel, voorzichtigheid en gezond verstand te gebruiken bij het evalueren van alle potentiële methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of door derden wordt verstrekt.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade, of enige andere vorm van verlies of schade die geleden kan worden door een gebruiker die de JobTrooper Website gebruikt, inclusief verlies van data of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade.

In geen geval zal TURPOINT BV, noch haar Eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers, of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, eventueele, of exemplarische kosten, inclusief zonder beperking, verlies van opbrengsten, cijfers, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw gebruik van of toegang tot de Service, of het falen daarvan; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) onwettige toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, al dan niet gebaseerd op garantie, overeenkomst, huiselijke fout (inclusief onvoorzichtigheid) of enig ander wettig concept, al dan niet wij ons bewust zijn geweest van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een remedie hierin uiteengezet vergeefs is gebleken van zijn belangrijke doel.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u kunt oplopen als gevolg van uw gebruik van de Website of Diensten, voor zover de wet dit toestaat. Deze paragraaf is van toepassing op alle claims van u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of bestraffende schade, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, fraude of onrechtmatige daden van welke aard dan ook.

SPAM-beleid

Het is u ten strengste verboden de Website of een van onze Diensten te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, waaronder het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.

Links en inhoud van derde partijen

We kunnen af en toe links plaatsen naar websites of andere diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van diensten van derden gelinkt aan of van onze Website.

Aanpassingen

Wij kunnen, van tijd tot tijd en op elk moment zonder kennisgeving aan u, deze Overeenkomst wijzigen. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om deze Overeenkomst te wijzigen of iets hierin opgenomen te herzien. U stemt er verder mee in dat alle wijzigingen van deze Overeenkomst onmiddellijk na plaatsing op de Website volledig van kracht zijn en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst zullen vervangen, tenzij naar eerdere versies specifiek wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze Overeenkomst.

Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van deze Website. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van deze Website.

Dienstonderbrekingen

Het is mogelijk dat wij uw toegang tot de Website moeten onderbreken om onderhoud of nooddiensten uit te voeren op een geplande of ongeplande basis. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de Website kan worden beïnvloed door onvoorziene of ongeplande downtime, om welke reden dan ook, maar dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt door dergelijke downtime.

Termijn, beëindiging en schorsing

Wij kunnen deze Overeenkomst met u te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak. Wij behouden ons specifiek het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen indien u een van de hierin beschreven voorwaarden schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij, het niet naleven van toepasselijke wetten of andere wettelijke verplichtingen, en/of het publiceren of distribueren van illegaal materiaal. Indien u zich heeft geregistreerd voor een account bij ons, kunt u deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen en beëindiging aan te vragen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle bepalingen die naar hun aard geacht zouden worden na beëindiging te blijven gelden, onverminderd van kracht.

Geen garanties

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Website en Diensten op uw eigen en exclusieve risico is en dat alle Diensten die door ons worden geleverd op een "As Is" basis zijn. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de stilzwijgende garantie van verhandelbaarheid. Wij geven geen garanties dat de Website of Diensten aan uw behoeften zullen voldoen of dat de Website of Diensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn. Wij geven ook geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van enige informatie op de Website of verkregen via de Diensten. U stemt ermee in dat alle schade die kan ontstaan aan u, via uw computersysteem, of door het verlies van uw gegevens als gevolg van uw gebruik van de Website of Diensten uitsluitend uw verantwoordelijkheid is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke schade of verlies.

Algemene bepalingen

Jurisdictie

De voorwaarden hierin zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van België zonder effect te geven aan enige principes van conflicten van wet. De rechtbanken van België zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Website.

Toelichting

Deze Overeenkomst, of de rechten die op grond daarvan worden verleend, mogen door u niet geheel of gedeeltelijk worden gecedeerd, verkocht, verhuurd of anderszins worden overgedragen. Indien deze Overeenkomst, of de rechten die op grond daarvan worden verleend, worden toegewezen, verkocht, verhuurd of anderszins door ons worden overgedragen, zullen de rechten en aansprakelijkheden van JobTrooper bindend zijn voor en van toepassing zijn op eventuele rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en executeurs.

Verzekerbaarheid

Indien een deel of subdeel van deze Overeenkomst door een rechtbank of een bevoegde arbiter ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige delen en subdelen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. In een dergelijke omstandigheid zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

Geen waiver

Indien wij nalaten een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afzien van de toekomstige afdwinging van die bepaling of van enige andere bepaling. Afstand van een deel of sub-bepaling van deze Overeenkomst zal geen afstand van een ander deel of sub-bepaling inhouden.

Koppen alleen voor het gemak

De titels van de delen en subdelen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en de organisatie. De titels hebben geen invloed op de betekenis van de bepalingen van deze Overeenkomst.

Geen agentschap, partnerschap of joint venture

Door deze overeenkomst is geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand gekomen. Geen der partijen is bevoegd de ander aan derden te binden.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming te wijten aan oorzaken buiten haar redelijke controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen van God, handelingen van burgerlijke autoriteiten, handelingen van militaire autoriteiten, rellen, embargo's, handelingen van de natuur en natuurrampen, en andere handelingen die te wijten kunnen zijn aan onvoorziene omstandigheden, d.w.z., COVID-19!

Elektronische communicatie

Elektronische communicatie is krachtens deze overeenkomst toegestaan voor beide partijen, met inbegrip van e-mail. Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website of een e-mail sturen naar arne@jobtrooper.be

TURPOINT BV
Kerkakkersstraat 15
9770 Kruisem
Belgium

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 oktober 2021.